Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Binnen de grenzen van de gemeente Ooststellingwerf zijn verschillende initiatieven die gericht zijn op het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Er zijn grote initiatieven die min of meer zelfstandig opereren als ondernemingen en er zijn kleine initiatieven die gerund worden door stichtingen, verenigingen en/of burgerinitiatieven.

Deze kleine initiatieven zijn sinds het begin van 2021 verenigd in het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit platform streeft er naar het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger. Daarnaast heeft het tot doel bewustwording te creëren onder de bevolking. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is daarmee het eerste project dat vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is opgezet. Er is ook een digitale interactieve afbeelding – een storymap – beschikbaar die zo de impact en zichtbaarheid van de lokale initiatieven laat zien.