Ontwikkelingsperspectief buitengebied Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en bijvoorbeeld leefbaarheid tot een meer integrale visie op het buitengebied. Vele gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Dat dit een relatie heeft met de (ontwerp) Omgevingsvisie Ooststellingwerf, vastgesteld op 5 juli 2021, is vanzelfsprekend. Ook hierin wordt de wens uitgesproken voor een multifunctioneel en toekomstbestendig buitengebied en ligt de nadruk op een integrale blik wat alleen door samenwerking tussen vele partijen gestalte kan krijgen. Een van de ambities betreft het behouden, benutten en versterken van het landschap en de (cultuur)historische kwaliteiten binnen de gemeente.

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gevraagd om een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda op te stellen voor het buitengebied. Het doel is om zowel tussen partijen als op thema’s verbindingen te leggen die de kwaliteit van het buitengebied doen versterken. Het perspectief onderscheid 4 thema’s, te weten Dorpen & Leefbaarheid, Toerisme & Recreatie, Agro & Food en Natuur & Landschap. In het perspectief wordt onder andere aandacht gevraagd voor de relatie tussen inwoners van het gebied en landschapsbeheer, voor de koppeling tussen de Kolonien van Weldadigheid en de Friese Waterlinie, voor het versterken van landschapsstructuren en verbindingszones en de inzet van kavelruil om beweging te krijgen in het buitengebied en (maatschappelijke) doelen te verbreden.

De komende periode (2e helft 2024) wordt er gewerkt aan het opzetten van concrete projecten om het perspectief in het buitengebied zichtbaar te maken. En dat doen we/kunnen we als Gebiedscoöperatie alleen maar samen met leden, met inwoners, bedrijven, organisaties en dus met u! Neem contact met ons op als u kansen ziet voor samenwerking.

Download hier het Ontwikkelingsperspectief Buitengebied Ooststellingwerf